רכישות, מיזוגים, גיוסי הון, הנפקות ועוד

Impreva
NDS
Orbotech
Allot
Pharmos
Solel
Volt
Verint
NICE