איך נגן על זכויות תוכנה?

רישום זכות יוצרים על תוכנת מחשב כ"תעודת ביטוח"


 הקטע הבא הנו באדיבות משרד עו"ד שנהב, קונפורטי, שביט ושות'

 

רבים אינם מודעים לכך כי אחת הדרכים הטובות והמשתלמות ביותר להגן תוכנת מחשב הוא רישום זכויות יוצרים בגינה. הכוונה בהגנה על תוכנת מחשב אינה מוגבלת רק להגנה על קוד המקור אלא גם על ממשק המשתמש (GUI), המסכים (screen display) של האתר או האפליקציה וכו'.

  

נכון שהגנה מקיפה יותר תהיה רישום פטנט בגין אותה התוכנה אך ישנם מקרים רבים בהם ישנו ספק רב באשר ל"פטנטביליות" של אותה התוכנה והאם בעל התוכנה עומד בתנאי הסף הדרושים, וזאת מעבר לשיקולים הכלכליים הכרוכים ברישום פטנטים.

 

 חוק זכויות היוצרים מעניק לבעל זכות היוצרים בתוכנת המחשב, בין שהיא תוכנת מקור ובין שהיא קוד יעד, את הזכות הבלעדית להפיק מהתוכנה את התועלת הכלכלית הטמונה בה, לרבות הזכות להפיץ, לפרסם, להעתיק, לעשות יצירה נגזרת ולהעמיד את התוכנה לרשות הציבור ואת הזכות למנוע מאחרים לבצע את מכלול הפעולות הללו בקשר עם אותה תוכנה. ואכן, רישום זכויות יוצרים הפך בשנים האחרונות ל"נשק" עוצמתי להתמודד עם העתקות ו/או חיקויים מטעים של תוכנות מחשב וכן משמש כלי להרתעה של מפרים פוטנציאליים.

 

בישראל אין פנקס רשמי לרישום זכויות יוצרים להבדיל מנכסי קניין רוחני אחרים, כדוגמת פטנטים, סימני מסחר ומדגמים. העדר מאגר כאמור ככל הנראה נובע מכך שהגנה על התוכנה כזכות יוצרים אינה טעונה רישום פורמלי ומתקיימת באופן אוטומטי מרגע יצירתה.

 

אולם, אחד המכשולים שבעלי זכויות יוצרים נאלצים להתמודד הינו במישור הראייתי, שכן בהעדר מרשם של זכויות יוצרים, כפי שנהוג במדינות אחרות בעולם, נדרש בעל זכות היוצרים להתאמץ להוכיח כי התוכנה הינה בבעלותו, בין אם לצורך חיזוק טענתו כי התוכנה שלו הועתקה על ידי אחר ובין אם לצורך תמיכה בטענתו כי אינו מפר זכויות יוצרים של אחר בכך שהוא משתמש בתוכנה שלו.

 

 להבדיל מישראל, ארצות הברית מנהלת מאגר זכויות יוצרים אשר מכיל מיליוני יצירות השמורות בספריית הקונגרס. עם רישום זכות יוצרים בספריית הקונגרס  תתקבל תעודה רשמית בדבר רישום זכות היוצרים. חשוב לחדד, כי אין ברישום בספריית הקונגרס כדי לבחון את מקוריות היצירה אלא רק לאשר כי התוכנה נרשמה בתאריך מסוים.

 

 אחד היתרונות הבולטים של רישום זכות יוצרים במאגר היא בכך שהוא מסייע ליוצר להוכיח תיארוך ברור כי היצירה נרשמה במרשם זכויות יוצרים רשמי ומהווה ראיה לכאורה לבעלות ולתוקפה של זכות היוצרים. יודגש, כי למרות שלמרשם זכויות היוצרים בארה"ב אין בישראל מעמד חקיקתי מחייב, הוא נחשב בעיני בתי המשפט בארץ כמהימן והם נותנים לו משקל ראייתי נכבד.

 

בנוסף, בארה"ב לבעל זכויות היוצרים אשר השלים את רישום התוכנה במרשם זכויות היוצרים בארה"ב לפני גילוי ההפרה או בתוך שלושה חודשים מאותו המועד, מוקנית הזכות לקבל פיצויים מיוחדים של עד 100,000$ פר הפרה מבלי הצורך בלהוכיח איזה נזקים נגרמו לו, וכן יהיה זכאי להחזר ההוצאות בפועל שנשא בקשר עם עורכי דין ואגרות בתי משפט.

 

 הליך רישום של תוכנת מחשב במרשם הזכויות בארה"ב אינו הליך מורכב ואינו כרוך בתשלום אגרות גבוהות במיוחד אך דורש עמידה מדוקדקת בהנחיות של Copyright Registration for Computer Program , ובייחוד ככל שישנו סוד מסחרי הטמון בקוד התוכנה ואשר מחייב התייחסות מפורשת בהגשת הבקשה.

                                                     

 מעבר ל"תעודת ביטוח" כזו מפני הפרה באמצעות רישום זכות יוצרים במרשם בארה"ב, תעודה רשמית כזו יכולה אף לסייע בהרתעת מפרים פוטנציאליים להעתיק את תוכנת המחשב או להרשים משקיעים פוטנציאליים כי בבעלות יוצר התוכנה נכס קנייני בעל אסמכתא רשמית.

 

לפרטים נוספים בנושא זה, ניתן לפנות ל:

 

עו"ד אביטל שינקאי

Tel: +972- 3-7967222

avital@shenhav.co.il

 

   חזרה לעמוד ראשי>