תגמול הוני בישראל

חוזר מס הכנסה – הפקדה בידי נאמן

 

מאת: תמיר פישמן תגמול עובדים


חשוב לדעת: בתאריך 24/07/2012 פרסמה רשות המיסים הנחיות רשמיות באשר לאופן הפקדת מניה או זכות לרכישת מניה, באמצעות נאמן, הקבוע בסעיף 102 לפקודת מס הכנסה [נ"ח], התשכ"א – 1961 (להלן: "הפקודה"), שעיקרן:

  1. על החברה להעביר לידי הנאמן העתק של החלטת הדירקטוריון או ועדת התגמול המאשרת את ההקצאה לניצעים הרלוונטיים בתוך 45 יום ממועד קבלת ההחלטה, בצירוף הפרטים הרלוונטיים להקצאה, לרבות, פרטי המוטבים, סוג ההענקה, הכמות המוענקת, מועדי הבשלה, מחיר המימוש, מועד הפקיעה וכו'.
  2. כמו כן, על החברה להעביר לידי הנאמן העתקים של מכתבי ההענקה החתומים או כל מסמך אחר בו העובד מביע את הסכמתו להקצאה מכוח התכנית בתוך 90 יום ממועד קבלת ההחלטה.
  3. בהענקה של מניות - בחברה שמניותיה רשומות למסחר, יופקדו המניות בחשבון במוסד פיננסי המתנהל על שם הנאמן בתוך 90 יום ממועד ההחלטה. בחברה פרטית, תעביר החברה לידי הנאמן את תעודות המניה המקוריות, על שם הנאמן לטובת המוטבים או עותק ממרשם בעלי המניות של החברה במידה ולחברה אין תעודות מניה כאמור, בתוך 90 יום ממועד ההחלטה.
  4. על הנאמן לנהל בזמן אמת רישום מדויק, מתוארך, סדיר וממוסמך של המועד בו הועברו לידיו האסמכתאות האמורות, ולשמור אותן על מנת שישמשו כהוכחה לעמידה בתנאיי סעיף 102.
  5. הקצאות שלא יעמדו בתנאים האמורים לעיל, תחשבנה כהקצאות ללא נאמן ותהיינה כפופות למס שולי ותשלום דמי ביטוח לאומי ומס בריאות. עם זאת, במקרים חריגים של אי עמידה בתנאים אלו ניתן יהיה לפנות למחלקה המקצועית של רשות המיסים לצורך בחינתם.
  6. הקצאות טרם ה- 24/07/2012 – לפנים משורת הדין, יראו בהעברה סדירה של פרטי ההקצאה, בתוך 90 יום ממועד ההקצאה, על ידי החברה לנאמן כהפקדה לצורך תנאי סעיף 102. במקרה של הפקדה שבוצעה מעל ל-90 ימים ממועד ההקצאה, יש לפנות למחלקה המקצועית לצורך הסדרת הנושא.

לחוזר המלא לחץ כאן>

 

לפרטים נוספים בנושא זה. נשמח לעמוד לרשותכם:


אנשי קשר

 

עו"ד דנה בראומן גרנות

 Tel: +972-3- 6849206

danag@tamfish.com

 

עו"ד יוני אסטריכר

 Tel: +972-3- 6849244

yonie@tamfish.com

 

   

 חזרה לעמוד ראשי>